Kvalité


Kvalité

Vi värdesätter processer och tekniska lösningar med beaktande av goda miljöer för den enskilda individen. Våra kunder är kommuner, entreprenörer och fastighetsbolag.
Allt arbete som Töreboda Limträbroar utför, på kontor och ute på fältet följer ett kvalitetssäkringssystem baserat på internationell ISO-standard med ISO 9001:2000 för Kvalitet och 14001 för Miljö. Säkerhet ligger till grund för allt arbete vi utför.

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning inom EU. En produkt som är CE-märkt får säljas inom EES-området utan någon ytterligare dokumentation. Är en produkt CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard. Endast limträ, som uppfyller den harmoniserade standarden för limträ, får CE-märkas.

CE-märket används inom olika produktområden

Limträ tillverkas i Sverige enligt kraven i den harmoniserade standarden SS-EN 14080. För att visa att limträprodukterna uppfyller kraven i SS-EN 14080 ska de vara CE-märkta och åtföljas av prestandadeklaration. I standarden framgår vilka dokument som krävs för verifiering.

Element, oavsett antal lameller, tillverkas i Sverige i hållfasthetsklass GL30c eller GL30h medan klyvbalkar tillverkas i klass GL28cs. Bokstaven c står för combined (kombinerat limträ) och h för homogeneous (homogent limträ). Bokstaven s står för split (klyvbalk).